Tietoturvaselite

Tietosuojakäytäntö


Tämä on Lounais-Hämeen Mehiläishoitajat ry:n (myöhemmin LHMH ry)
pitämien rekisterien tietosuojakäytäntö. Varsinainen rekisterinpitäjä on Suomen
Mehiläishoitajien liitto.
LHMH ry joutuu kuitenkin pitämään rekisteriä opiskelijoistaan ja
tapahtumien/retkien osallistujista ja rekistereitä hallinnoidaan LHMH ry:ssä.


1. Rekisterin hallinnoija:
Lounais-Hämeen Mehiläishoitajat ry.
2. Hallinnoijan yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Pasi Heinämaa.
3. Rekisterin nimi:
Lounais-Hämeen Mehiläishoitajat ry:n opiskelijarekisterit ja osallistujalistat.
4. Rekisterin pitämisen perusteet:
Henkilötietoja käsitellään asianomaisten antamalla suostumuksella.
5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriin annettuja tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin
- henkilöiden rekisteröinti
- opiskeluun ja tapahtumiin liittyvien asioiden hoitaminen ja kehittäminen
- opiskelijatapahtumien ja muiden tapahtumien varmentaminen
- sähköinen viestintä asianomaisille henkilöille
- tilastointi
- muut vastaavat käyttötarkoitukset
6. Verkkolomakkeiden tietosisältö:
Lomakkeen lähettäjän kirjaamat tiedot voivat olla:
- etu- ja sukunimi
- katuosoite
- postinumero ja – toimipaikka
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- syntymävuosi
- tietojen käsittelyn hyväksyntä
7. Lomakkeen tietolähteet:
Lomakkeen lähettäjän/tietojen antajan ko. tapahtuman, opiskelun tai tilaisuuden
toteuttamiseksi luovuttamat tiedot.
8. Tietojen säilyttämisaika:
Lomakkeella lähetettyjä tietoja säilytetään vain niin kauan, kun kohdassa 5 kirjatut
käyttötarkoitukset edellyttävät. Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä
asianmukaisesti kun niitä ei enää tarvita.
9. Henkilötietojen käsittelijät:
Tietoja voivat käsitellä ainoastaan puheenjohtaja, kouluttajat ja ao. tilaisuuden/retken
vastuuhenkilöt, joilta hallinnoija on saanut kirjallisen vaitiolositoumuksen.
10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei luovuteta muille tahoille, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja
voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asianomaisen kanssa.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
12. Rekisteröidyn (lomakkeen lähettäjän tai tietojen muulla tavalla antaneen) oikeudet:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksesta säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  • Lounais - Hämeen Mehiläishoitajat ry:n Tietosuoja käytännön selite.